Nowości

VIII Forum Nowej Gospodarki w katowickim Parku!

Rozwój energetyki w Polsce Południowej po przyjęciu ustawy o OZE oraz technologie dla podnoszenia konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego miast to wiodące tematy kolejnego Forum Nowej Gospodarki w Katowicach. VIII edycja imprezy odbędzie się 12 czerwca 2015 roku w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Towarzyszyć jej będą polsko-niemieckie spotkania biznesowe, debata samorządowa oraz piknik naukowy z wystawą technologii energooszczędnych.

Organizowane od kilku lat Forum jest platformą współpracy przedstawicieli wielu branż, wspierającą rozwój „nowej gospodarki” w Polsce. To ponadregionalna inicjatywa skupiająca się na rozwoju innowacyjnych technologii w województwach śląskim i małopolskim poprzez spotkania, dyskusje panelowe i wymianę doświadczeń  pomiędzy liderami gospodarki, nauki oraz administracji.

Główna sesja tematyczna VIII Forum pt. „Polityka na rzecz transformacji energetycznej w Polsce Południowej” poświęcona zostanie przeobrażeniom energetycznym w Polsce Południowej po przyjęciu ustawy o OZE, a wraz z nią taryf gwarantowanych. Dyskusja będzie dotyczyła wpływu tych przepisów na energetykę odnawialną i prosumentów. Omówiona zostanie również rola Regionalnych Programów Operacyjnych w procesie transformacji energetycznej poprzez udzielanie dofinansowań na wspieranie konkretnych działań poprawiających efektywność energetyczną. Kulminacyjnym momentem spotkania będzie uroczyste otwarcie nowego energooszczędnego budynku na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, na którym powstanie jedna z najbardziej zaawansowanych badawczych instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

Na Forum zostaną zaprezentowane dobre praktyki energetyczne z krajów Europy Zachodniej. Pozwolą one na wymianę doświadczeń i omówienie możliwości dopasowania podobnych rozwiązań proenergetycznych do polskich warunków. Ponadto odbędzie się Polsko-Niemiecka Giełda Kooperacyjna oraz konsultacje eksperckie z zakresu regulacji prawnych i podatkowych dla biznesu w Polsce i w Niemczech.

Ważnym punktem w programie wydarzenia będą debaty samorządowe poświęcone tematyce tzw. miast przyszłości, wykorzystujących inteligentne rozwiązania w zakresie zarządzania infrastrukturą miejską oraz ułatwiania życia mieszkańców. Przedstawione zostaną dobre praktyki funkcjonujące już w wielu miastach Europy oraz plany rozwoju miast. Sesje samorządowe będą kontynuowały ideę Forum Samorządowego Województwa Śląskiego i stworzą okazję do podsumowań zmian, jakie zaszły w miastach tego regionu w ciągu ostatnich 25 lat.

Po raz kolejny obradom Forum towarzyszyć będzie plenerowy Piknik Nauki i Kultury, którego celem jest budowanie wiedzy i świadomości mieszkańców na temat innowacyjności i energooszczędności w makroregionie. Wszystkie atrakcje Pikniku: pokazy naukowe, wystawy technologiczne i koncerty mają charakter otwarty i bezpłatny dla zwiedzających. Gwiazdą wieczoru będzie Kabaret Nowaki.

Wszystkie edycje wydarzenia organizowane są pod patronatem wielu ministerstw oraz w ścisłej współpracy władz miejskich i wojewódzkich. Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, obok przedstawicieli administracji publicznej (Województwo Śląskie), świata nauki (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska) oraz otoczenia biznesu (Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Euro InnoPark) będzie współorganizatorem, a zarazem gospodarzem VIII Forum Nowej Gospodarki.

Więcej na www.forumng.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie o rewitalizacjach REVITARE

Rozpoczęła się IV edycja Konkursu dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych - REVITARE. Konkurs organizowany jest przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i został wsparty przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, który swoją historię także tworzył na terenach  zdegradowanych!

Celem Konkursu jest umożliwienie studentom, absolwentom wyższych uczelni i młodym naukowcom uczestniczenia w międzynarodowej konferencji naukowej oraz zaprezentowanie przez laureatów swojej pracy szerszemu gronu odbiorców, składającemu się ze specjalistów z dziedziny rewitalizacji terenów zdegradowanych i ochrony środowiska. REVITARE to konkurs dla osób, które chcą skonfrontować swoje dotychczasowe osiągnięcia z dokonaniami innych, będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego, a jednocześnie podnieść swoją wartość na rynku pracy.

Prace konkursowe mogą uwzględniać następujące aspekty odnowy terenów zdegradowanych: przyrodniczo-krajobrazowy, technologiczno-inżynierski, projektowo-planistyczny, ekonomiczno-prawny i społeczny.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej. Termin rejestracji on-line do 15 czerwca 2015 r. Termin nadsyłania prac do 30 czerwca 2015 r.

Laureaci konkursu otrzymują grant na udział w trzydniowej IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, która odbędzie się 6-8 października 2015 r. w Chorzowie.
Ponadto zaprezentują swoją pracę na konferencji i mogą ubiegać się o nagrodę specjalną za najlepiej wygłoszoną prezentację. Po pozytywnej recenzji opublikują artykuł w monografii.

Regulamin REVITARE oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu: www.revitare-conf.pl/revitare
 

W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Ewą Cimander-Staszak, tel. 32 254-60-31 wew. 280, e-mail: staszak@ietu.katowice.pl lub revitare@ietu.katowice.pl

Zapraszamy na Kongres Innowacji Polskich

Zapraszamy do udziału w Kongresie Innowacji Polskich, który odbędzie się 10 marca 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO w Krakowie!

Na uczestników Kongresu czekają kompleksowe informacje o dostępnych źródłach finansowania, które będą prezentowane bezpośrednio przez odpowiedzialne za nie instytucje oraz indywidualne konsultacje o programach UE dostępnych przez cały dzień Kongresu na stoiskach KPK ds. Programów Badawczych UE, w tym HORYZONT 2020, Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Małopolskiego Centrum Predsiębiorczości. Zakres tematyczny jest bardzo szeroki i obejmuje zagadnienia od ochrony własności intelektualnej, przez nowe technologie dla biznesu i administracji publicznej, po dyskusjedotyczące inteligentnego rozwoju miast i regionów.

Podczas Kongresu omówione zostaną kwestie dotyczące innowacji w rozwoju gospodarki, rozwoju innowacyjności Polski i sposobów poprawy sytuacji w kraju w kontekście nowego okresu finansowania ze środków unijnych.

Pełny program: http://www.inno-kongres.pl/pl/d-41/o-konferencji.html

Rejestracja: http://www.inno-kongres.pl/pl/d-41/rejestracja.html

Organizatorzy:  Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii, Gazeta Wyborcza i Targi w Krakowie.

W Krakowie dyskutowali o miastach przyszłości!

Zakończyła się VII edycja obrad Forum Nowej Gospodarki. Jej uczestnicy, przedstawiciele nauki, samorządu i biznesu debatowali nad kierunkami rozwoju polskich miast oraz zmianami jakie wciąż trzeba podjąć, by były one bardziej innowacyjne i przyjazne mieszkańcom. "Kierunek-miasto przyszłości" stało myślą przewodnią dyskusji, która 15 grudnia miała miejsce w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny był jednym z organizatorów wydarzenia.

Rozmowy Forum o przyszłości miast zostały otwarte w czasie nieprzypadkowym i szczególnym - na chwilę po wyborach samorządowych i u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. To najlepszy moment na budowę programów rozwoju i planów działania na przyszłość. Obecni na sesjach przedstawiciele władz samorządowych, zainteresowani wdrażaniem i rozwijaniem inteligentnych rozwiązań miejskich, mogli zapoznać się z rekomendacjami działań do pełnego wykorzystania otwierających się perspektyw w zakresie technologii podnoszących jakość życia mieszkańców, wspierania rozwoju gospodarczego czy budowy miasta inteligentnego.  

Zrównoważony rozwój miasta oznacza umiejętność sprostania gospodarczym, ekologicznym i społecznym wyzwaniom. Te aspekty wspólnie wpływają na kształt przestrzeni i komfort życia mieszkańców. Według zgromadzonych na Forum ekspertów, miasta mają przekształcać się w inteligentne środowiska życia, mogą jednocześnie tworzyć "żywe laboratoria"  dla testowania, wdrażania i sprzedaży nowatorskich rozwiązań opartych na integracji usług i infrastruktury z obszarów energii, transportu i ICT. Niezbędna przy tym będzie jednak bliska współpraca i skorzystanie z potencjału światów nauki oraz biznesu.

Krakowskie Forum było też okazją do pokazania dobrych praktyk z zakresu inteligentnej energetyki, zarządzania oświetleniem miejskim, planowania urbanistycznego, wykorzystania technologii czy zarządzania projektami budowlanymi. W tej części, głos zabrał m.in. pan Mirosław Bobrzyński, prezes Euro-Centrum S.A. oraz wiceprezes Parku Naukowo-Technologicznego. W swoim wystąpieniu podzielił się doświadczeniem podległych mu parków z budowy ekologicznych biurowców, wdrażania w nich nowoczesnych systemów pozyskiwania i zarządzania energią oraz efektywnego jej wykorzystania. Kilkuhektarowy teren Euro-Centrum z kilkunastoma budynkami to w pewnym sensie odzwierciedlenie małego miasta z podobnymi wyzwaniami w obszarze organizacji i zarządzania, podkreśliła pani Elżbieta Koterba wiceprezydent Krakowa po wystąpieniu p. Bobrzyńskiego. Z kolei moderator sesji prof. Zieliński zaznaczył: "...inteligentne miasto to nie tylko projekt przyszłości, ale to także już pewne rezultaty wcześniej podejmowanych projektów przez naszych kolegów z Katowic".

Forum Nowej Gospodarki to wydarzenie cykliczne, które od 2011 roku tworzy ponadregionalną platformę współpracy w trójkącie biznes - nauka – administracja wspierając najbardziej obiecujące kierunki technologicznego, a przez to gospodarczego rozwoju kraju w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci. Organizatorami VII edycji Forum byli: Województwo Małopolskie, Urząd Miasta Krakowa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum oraz Euro InnoPark.  
 
Kolejna edycja Forum odbędzie się już w czerwcu w Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznym. Zapraszamy już dziś.

 

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice