Nowości

Forum dla Wolności i Rozwoju w Katowicach dobiega końca!

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zakończyło się „Forum dla Wolności i Rozwoju”, które zgromadziło prawie tysiąc uczestników. Byli to przedstawiciele nauki, biznesu i polityki, którzy wspólnie chcą zmieniać prawo, aby sprzyjać wolności i rozwojowi gospodarczemu kraju. Do tej inicjatywy przystąpił także Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum wraz ze swoim innowacyjnym projektem REWIPROMIEN.

Forum składało się z trzech etapów: badań, kongresu (w tym 17 warsztatów tematycznych) oraz przekazania wyników prac Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Efekt tych prac został podsumowany raportem zawierającym propozycje zmian legislacyjnych, który w formie Białej Księgi został przekazany na ręce Prezydenta Andrzeja Dudy w drugim dniu kongresu.

Jednym ze wspomnianych warsztatów był warsztat „Innowacyjność”, który odbył się od 10:00 - 13:30 w pierwszy dzień Forum. Menadżerami warsztatu byli Roman Trzaskalik, prezes PNT EC oraz Jan Filip Staniłko, Prezes Instytutu Studiów Przemysłowych.

W warsztatach udział wzięli eksperci z dziedziny prawa, a w szczególności: ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, zamówień publicznych, patentów, a także przedstawiciele biznesu i nauki, którzy w praktyce tego prawa doświadczają. W czasie krótkich wystąpień eksperci wskazywali na konieczność zmian i postulaty, które były przedmiotem wzajemnych dyskusji.

Na samym początku Jan Filip Staniłko zwrócił uwagę na fakt, iż tworzenie innowacji to nie wszystko, trzeba także na nich zarabiać - Innowacyjność jest pochodną wyboru klienta i od klienta zależy. Bez jego wymagań nie uruchamia się całego procesu innowacji. Staniłko przypomniał, że innowacje są uwarunkowane szeregiem przymusów, m.in. ekonomicznych i prawnych.

Ten drugi aspekt innowacyjności jako pierwsza podjęła dr Alicja Adamczak. W swoim krótkim wystąpieniu prezes Urzędu Patentowego wysnuła postulat utworzenia w Polsce Sądu Własności Intelektualnej,  który obejmowałby kwestie własności przemysłowej i prawa autorskiego, by skutecznie dochodzić praw i bronić interesów twórców, a także zapobiegać tzw. wojnom patentowym. Podobne sądy istnieją już w innych krajach m.in. w Niemczech, na Węgrzech, w Chinach i na Ukrainie. Dr Adamczak podniosła także kwestię tego, iż obecnie fundusze unijne nie są wykorzystywane na podnoszenie kompetencji sędziów, ponieważ w opinii niektórych nie ma takiej konieczności. Dlatego wśród nowych form wsparcia przedsiębiorców powinny się znaleźć też m.in. zapewnienie dostępu do informacji o istocie i znaczeniu oraz systemach ochrony własności intelektualnej, analiza zagranicznych systemów ochrony własności, ulgi podatkowe i zachęty fiskalne. Należy także podnieść świadomość korzyści i zagrożeń wynikających z prawa własności i tworzenia innowacji. Ta świadomość powinna być budowana już na etapie szkolnym, a w przypadku studentów jest to – jak sama doktor stwierdza – last minute – na tego typu działania

Dr hab. Paweł Podrecki, partner w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, mówił o istotnych zmianach dla własności intelektualnej, wskazując m.in. na zmiany legislacyjne i systemowe. Wyzwaniem dla innowacyjności i własności intelektualnej jest przede wszystkim rynek cyfrowy, geo-blocking, nowoczesne licencje on-line, określenie praw i obowiązków dostawców internetowych oraz wymóg nieodpłatnego dostępu do informacji i dóbr kultury. Według doktora  - Państwo musi wzmacniać interes przedsiębiorców. Powinno także zabezpieczyć system finansowania twórców, by mogli i chcieli się realizować.

Na niekorzystną dla rozwoju innowacji sytuację w Polsce wskazywał profesor Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych.  Przyczyny tego upatruje m.in. w niskich wydatkach  na sektor B+R (ok. 1 % budżetu) oraz niską kulturę innowacyjności (w tym brak zainteresowania ze strony mediów). Profesor podkreślał także, że Polacy są niechętni pozyskiwaniu środków z perspektywy finansowej na lata 2014-2020, które pozwoliłyby na silne finansowanie badań. - Brakuje synergii pomiędzy jednostkami badawczymi. Naukowcy i przedsiębiorcy tworzą wewnętrzną konkurencję zamiast współpracować. - Dążymy do umiędzynarodowienia, ale jesteśmy gorzej przygotowani i wydajemy za mało na badania. Przedsiębiorstwa potrzebują konkretnego wyniku badań, żeby moc oszacować ryzyko i podjąć decyzje inwestycyjną. Obecnie mamy do czynienia ze zbyt dużymi ograniczeniami biurokratycznymi, przez co rozwój innowacyjności jest praktycznie niemożliwy, a badania nawet jeśli są już przeprowadzone to nie są one wdrożone i wykorzystywane w praktyce.

Roman Trzaskalik, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, przypomniał, że na infrastrukturę badawczą w Polsce wydano w ubiegłych latach 25 mld złotych. - Wchodzimy w Polskę cyfrową, dlatego niezbędne jest zwiększenie środków na digitalizację. Polskie laboratoria powinny zostać zliczone i zebrane do jednej aplikacji internetowej. Menadżer warsztatu podał także za przykład Finlandię, która wydaje na badania, mniej niż Polska, a ma nieporównywalnie więcej wdrożeń. Do postulatów dołączył jeszcze to, iż należy wdrożyć obowiązek ofertowania usług badawczo-rozwojowych. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych to gąszcz przepisów, które trzeba respektować, ponieważ są to wytyczne, swego rodzaju kompas i kierunkowskaz, który pokazuje jak działać. Należy jednak sprofesjonalizować zamówienia publiczne, tak by realizować zamówienia lepiej niż dotychczas. W obszarze nauki należy wymusić także współpracę pomiędzy jednostkami badawczymi, tak by rozwiązać problem kupowania tego samego lub podobnego sprzętu na wielu uczelniach zamiast korzystać ze specjalizacji różnych uniwersytetów.  Temu służyłaby także platforma, na której w czasie rzeczywistym umieszczane byłyby informacje na temat wykonywanych badań i działania poszczególnych laboratoriów. Przykładem takiej platformy stworzonej w obszarze energetyki jest interfejs, który pozwala na zarzadzanie i racjonalne gospodarowanie energią. Jedno urządzenie (posiadające odpowiednie oprogramowanie) umożliwia sterowanie rozpływem energii w budynkach, poprawę pracy odnawialnych źródeł energii i zarządzanie magazynami energii. Dedykowane jest zarówno dla budynków zasilanych z sieci, jak również tam, gdzie dostęp do sieci jest utrudniony lub sama instalacja jest zbyt kosztowna. Jest to przykład projektu, który nie powstałby gdyby nie realna współpraca biznesu i nauki. Projekt realizowany jest przez Park wspólnie z uczelniami w ramach Generatora Koncepcji Ekologicznych. Takie działanie jest możliwe nie tylko w sferze energetyki, ale także w innych sektorach, do czego nawoływał przedstawiciel chrześcijańskich przedsiębiorców i menadżerów oraz parków technologicznych.

W dyskusji wzięło udział jeszcze wielu ekspertów, takich jak:  Maciej Gawroński (radca prawny, partner zarządzający polskiego biura Bird&Bird), Katarzyna Szczepańska (prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa o/Dąbrowa Górnicza),  Zdzisława Dacko-Pikiewicz (rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej), Anna Streżyńska (była prezes UKE, prezes „Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” oraz „Internetu dla Mazowsza”), Marek Dietl (członek Zarządu Instytutu Sobieskiego), Krzysztof Szubert (minister ds. Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC), Łukasz Pietrzkiewicz (business development director w polskim oddziale Euro-Funding Advisory Group), Wiesław Bomba (Pratt&Whitney Rzeszów), Elżbieta Gnatowska (ekspert Instytutu Allerhanda), Wojciech Sadowiec, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Luk Palmen (prezes InnoCo Sp. z o.o., Silesia Automotive). Eksperci wspólnie przyczynili się do wypracowania wniosków i postulatów, które zostaną przekazane dziś w Międzynarodowym Centrum Kongresowym na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy.

Organizatorami wydarzenia są: Miasto Katowice, Krajowa Izba Gospodarcza, New Story, Instytut Wolności, LinkLeaders, Atlas oraz Prawo dla Rozwoju.

Inicjatywę „Forum dla Wolności i Rozwoju” wspiera Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum ze środków projektu „REWIPROMIEN – Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych” dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanym w ramach Programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych.

 

 

Forum dla Wolności i Rozwoju w Katowicach! 28-30.10.2015

W dniach 28-30 października 2015 r. w Katowicach odbędzie się I edycja Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth. Wydarzenie skupi przedstawicieli biznesu, prawa, nauki, polityki i organizacji pozarządowych, którzy zjadą do Międzynarodowego Centrum Kongresowego, by dyskutować o konieczności przeprowadzenia zmian legislacyjnych w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego Polski.  

 W trakcie kongresu odbędzie się około 20 warsztatów eksperckich, podczas których uczestnicy będą pracować nad szkicami ustaw w takich obszarach jak prawo podatkowe, prawo zamówień publicznych, prawo energetyczne, czy efektywność publiczna. Rezultatem debat przedsiębiorców, prawników, ekonomistów i przedstawicieli samorządów będzie zbiór dobrych praktyk dla państwa i biznesu „Prawo dla Wolności i Rozwoju”. Dokument zostanie przekazany na ręce Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który przyjedzie do Katowic w drugim dniu kongresu.

„Dzisiejsza pozycja Polski na świecie jest w dużej mierze wynikiem ciężkiej pracy polskich przedsiębiorców. Ich wkład i zaangażowanie w budowę naszej gospodarki widać między innymi w takich oddolnych inicjatywach jak Forum dla Wolności i Rozwoju. Polscy przedsiębiorcy potrzebują prawa, które wzmocni ich konkurencyjność i pomoże dalej się rozwijać. Dlatego konieczna jest m.in. reforma systemu podatkowego, który będzie motywował do inwestowania środków finansowych w Polsce i który będzie sprawiedliwie traktował wszystkie firmy: polskie i zagraniczne, te większe i te, które prowadzą działania w skali mikro. Będziemy o tym rozmawiać w Katowicach” - powiedział Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt Law4Growth koncentruje się wokół wybranej grupy zagadnień, kluczowych z perspektywy gospodarki. W fazie przygotowawczej za pośrednictwem kancelarii prawnych z Europy Środkowo-Wschodniej poszukiwane są optymalne rozwiązania prawne. Wybrane zagadnienia, będące przedmiotem prac przygotowawczych, zostaną poddane – w trakcie trwania Kongresu – szczegółowej analizie przez uczestników specjalistycznych warsztatów tj. biznesmenów (będących wyrazicielami zapotrzebowania) prawników (posługujących się "językiem ustaw") i polityków (jako decydentów). Uczestnicy zidentyfikują najbardziej pożądane społecznie zmiany oraz określą polityczne warunki i możliwości ich implementacji.

„Forum wyróżnia przede wszystkim praktyczność. To wydarzenie, które w sposób kompleksowy patrzy na problemy gospodarki i od razu proponuje gotowe rozwiązania. Coraz częściej słyszymy głosy przedsiębiorców, sygnalizujących potrzebę gruntowej zmiany w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Wielu z nich podkreśla konieczność modyfikacji przepisów i uproszczenia wielu procedur. Forum skierowane jest do przedsiębiorców, prawników, przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych, NGO i mediów oraz wszystkich, którzy chcą mieć realny wpływ na zmianę prawa w obszarze gospodarczym. Warto być tam, gdzie takie propozycje będą formułowane.“ wyjaśnia Michał Rybicki, współorganizator Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth.

Jednym z kluczowych zagadnień podejmowanych w pierwszym dniu Forum będzie „Innowacyjność“. Podczas paneluporuszona zostanie tematyka budowania konkurencyjności rodzimej gospodarki, ochrona własności przemysłowej, procedura przyznawania patentu czy zacieśniania współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami. Współgospodarzem sesji będzie Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum.

Chętnych zapraszamy do udziału!

Sesja: Innowacyjność, Forum dla Wolności i Rozwoju
Termin: 28 października 2015 r., godz. 10.00 – 13.30
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Rejestracja

Dodatkowe informacje

Debata o budownictwie i otwarcie niskoenergetycznego budynku w katowickim Parku!

W piątek 18. września w katowickim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum miała miejsce debata o energooszczędnym budownictwie na Śląsku organizowana wspólnie z Dziennikiem Zachodnim. Przy tej okazji otwarto także największą badawczą instalację fotowoltaiczną w Polsce oraz kolejny obiekt Parku budowany w standardzie niskoenergetycznym.

Budynek nr 11 to kolejna inwestycja na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum wybudowana w standardzie niskoenergetycznym, zgodnie z przyjętym tu Planem Zarządzania Energią. Jednak przede wszystkim jest to efekt pozytywnych doświadczeń związanych z nowoczesnym projektowaniem i budownictwem, które ma na celu zmniejszenie energochłonności budynków oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Uroczystej inauguracji budynku towarzyszy prezentacja największej badawczej instalacji fotowoltaicznej w Polsce.

Budownictwo jest „kołem napędowym” rozwoju gospodarczego każdego regionu, szczególnie kiedy wychodzi naprzeciw podstawowym potrzebom obywateli, jakimi są: zapewnienie mieszkania i pracy. Nowo otwierany obiekt w katowickiej Ligocie powstawał z myślą o przedsiębiorstwach prowadzących działalność ukierunkowaną na rozwój innowacyjnych technologii. Od października pracę rozpoczyna tu zespół kilkudziesięciu inżynierów i specjalistów, którzy zajmą się opracowywaniem oraz produkcją podzespołów elektronicznych dla przemysłu motoryzacyjnego, a także czujników gazu dla górnictwa – mówi Roman Trzaskalik, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.

Budynek ma przeznaczenie montażowo-usługowe, a jego powierzchnia obejmuje ok. 1200 m2. Przyjęte rozwiązania architektoniczne i technologiczne powodują, że jest to obiekt niskoenergetyczny, którego zapotrzebowanie na energię grzewczą nie przekroczy 40 kWh/m2/rocznie. Do budowy obiektu wykorzystano materiały o wysokich wskaźnikach izolacyjności, zabezpieczających przed powstawaniem tzw. mostków termicznych, które powodują największą utratę ciepła. Dodatkowo, budynek wyposażony jest w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła oraz połączenie z siecią BMS (Building Management System), co pozwala na stałe kontrolowanie parametrów jego pracy i zarządzanie wszystkimi instalacjami z jednego miejsca. Ogrzewanie zapewnia instalacja zasilana kotłem gazowym, współpracująca z systemem czterorurowych klimakonwektorów. Z uwagi na specyfikę działalności najemcy, na parterze budynku znajduje się specjalna podłoga elektrostatyczna. Autorem projektu budynku jest mgr inż. Sławomir Kostur, a wykonawcą firma HB Unibud z Czechowic- Dziedzic.

Ważnym elementem budynku jest instalacja fotowoltaiczna, która produkuje energię elektryczną na potrzeby Parku. Instalacja jest częścią Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych oraz Laboratorium Ogniw Fotowoltaicznych. Całość zbudowana jest z ponad 1 000 modułów fotowoltaicznych, co łącznie pozwala uzyskać ok. 350 kWp mocy. To czyni z niej największą badawczą instalację fotowoltaiczną w Polsce – dodaje  Roman Trzaskalik.

Mała ilość instalacji fotowoltaicznych w Polsce, ich rozproszenie i komercyjny charakter uniemożliwiają prowadzenie jakichkolwiek obserwacji naukowych i badań. Dodatkowo ich właściciele niechętnie podchodzą do jakiejkolwiek formy współpracy, udostępnienia instalacji czy zapisów z pracy, a same instalacje wybudowane są w różnym czasie, różnych technologiach i podłączone do różnych operatorów, co uniemożliwia wiarygodne obserwacje.

Funkcjonująca realnie instalacja pozwoli na prowadzenie pomiarów porównawczych dla różnych lokalizacji paneli (dach, fasada, grunt, trakery, w przyszłości car port) w tych samych warunkach nasłonecznienia, porównania rozwiązań instalacyjnych, monitorowania jakości energii elektrycznej oraz analizie kosztów/korzyści wynikających z produkcji energii elektrycznej – wylicza Stanisław Grygierczyk, koordynator ds. naukowych i środowiskowych Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.

Ponadto w należącym do Parku Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych prowadzone będą badania nad układem energetycznym jako całością składającą się z elementu wytwórczego i odbiorczego. W ich wyniku zostanie opracowana koncepcja energetyki rozproszonej i tzw. wyspy energetycznej. Dodatkowo badane będą straty energii wynikające z jej przesyłu i wpływ źródeł wytwórczych włączonych w różnych miejscach systemu na powstawanie węzłów elektroenergetycznych, zakłóceń, a także jakość energii elektrycznej w różnych miejscach systemu.

Instalacja, której docelowa moc wyniesie ok. 800 kWp, będzie symulowała fragment organizmu urbanistycznego z zainstalowanymi kilkunastoma małymi źródłami energii i zapotrzebowaniem składającym się z kilkuset odbiorników połączonych w kilkanaście grup (budynków) o zapotrzebowaniu około 3 MW. Taka instalacja wraz z czujnikami i licznikami daje realne możliwości prowadzenia badań naukowych, testowania rozwiązań technicznych i prowadzenia szkoleń z zakresu energetyki odnawialnej i elektroenergetyki – tłumaczy Stanisław Grygierczyk.

To pierwsze i jedyne tego typu przedsięwzięcie w Polsce i pierwsze realizowane na tak dużą skalę w Europie – podsumowuje prezes Trzaskalik.

Inwestycja powstała w ramach projektu „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Debata ekspercka o zielonym budownictwie w katowickim Parku!

Zapraszamy 18 września 2015 do Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach do udziału w debacie eksperckiej na temat budownictwa i zielonych technologii na Śląsku, w której udział wezmą przedstawiciele administracji samorządowej, biznesu związanego z budownictwem i świata nauki.

Debata pt. "Budownictwo jako element rozwoju gospodarczego województwa śląskiego" jest wspólną inicjatywą Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum oraz Dziennika Zachodniego. Odbędzie się 18 września od godziny 10:00-14:00 w Parku Naukowo-Technologicznym przy Ligockiej 103 w Katowicach.

Debacie towarzyszyło będzie otwarcie kolejnego niskoenergetycznego obiektu oraz największej, badawczej instalacji fotowoltaicznej w Polsce zlokalizowanych na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.

Będzie ona miała charakter otwartej dyskusji na temat budownictwa i stosowania nowoczesnych technologii w budynkach publicznych, socjalnych i komunalnych, które przyczyniają się do rozwoju infrastruktury miast województwa śląskiego. Debata kierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli administracji samorządowej, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw związanych z budownictwem, a także mieszkańców. W trakcie kilkugodzinnej dyskusji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące obecnego stanu budownictwa na Śląsku i wyzwań związanych z wykorzystaniem nowych technologii w budownictwie energooszczędnym.

W dyskusji udział wezmą przedstawiciele samorządów, biznesu oraz instytucji związanych z budownictwem, a wśród nich m.in.:

  • Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa Śląskiego,
  • Gabriela Lenartowicz- II Wicewojewoda Śląski,
  • Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Miasta Zabrze, Przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,
  • Krzysztof Mikuła - Wiceprezydent Miasta Katowice,
  • Małgorzata Skucha – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Marian Uherek – Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
  • Marcin Kruk – Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej,
  • Dariusz Stachera – Dyrektor Departamentu Budownictwa Społecznego, Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Adam Gawęda -  Ekspert polityki surowcowo-energetycznej, Radny Sejmiku.
  • Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross - Politechnika Śląska

Debata potrwa od godziny 10:00 do 14:00. Dyskusję moderowała będzie redaktor Elżbieta Kazibut-Twórz z Dziennika Zachodniego.

Debata wpisuje się także w odbywające się w tym czasie „I Dni Energii Miasta Katowice”, w których obchody włącza się także Park Naukowo-Technologiczny, zwracając szczególną uwagę na tematykę wykorzystywania energii odnawialnej w budownictwie.

Wydarzenie jest bezpłatne jednak wymaga rejestracji. Zarejestruj się!

Agenda debaty dostępna na stronie organizatora.

Stowarzyszenie Krajowego Forum Parkow Przemyslowych i Parkow Technologicznych ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice